Monthly Archives: March 2015

Regionalni kampovi za restauraciju

U ovom postu vam prenosimo poziv za prijave na regionalne kampove za restauraciju koji mogu biti zanimljivi etnografima i etnografkinjama.

RRC-2015-slider

Nagrađivani regionalni kampovi za restauraciju su tu i ove godine. Organizacija “Kulturno nasljeđe bez granica” (Cultural Heritage without Borders) organizuje četiri kampa na Balkanu.

Pored zanimljivih predavanja, ovogodišnji 21-24. Regionalni kamp za restauraciju će svojim učesnicama i učesnicima omogućiti da iz prve ruke steknu iskustvo restauriranja i konzervacije, koristeći tradicionalne materijale i tehnike, kao i interpretacije i menadžmenta muzeja i kulturnog nasljeđa. Tokom desetodnevnih kampova, učesnici i učesnice će pratiti rigorozni, ali i ispunjavajući program koji kombinuje teoriju – predavanja i prezentacije – sa vježbama i fizičkim radom na istorijskim spomenicima i artefaktima u Albaniji, na Kosovu i u Srbiji.

Svaka intervencija će direktno pomoći lokalnom stanovništvu – popravljanjem i konzerviranjem njihovih vrijednih artefakata i spomenika, kao i stvaranjem prilike da ih razumiju, da uživaju u njima i da ih revitalizuju na nov način.

Prošle godine, kampovi su osvojili EU nagradu za kulturno nasljeđe (Europa Nosta nagrada) u kategoriji „Obrazovanje, trening i podizanje svijesti“. Nemojte propustiti svoju šansu da učestvujete u ovom nevjerovatnom iskustvu.

Za državljanke i državljane Crne Gore, kao i Albanije, BiH, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Kosova, Makedonije, Rumunije i Srbije, organizatori nude stipendije koje pokrivaju sve troškove učešća.

Pažljivo provjerite datume, teme i rokove za slanje prijava za svaki od kampova 2015. godine:

21st Camp: Gjirokastra, Albania / 9 – 20 May
Themes: Building conservation / heritage management / interpretation
Application deadline: 30 March

22nd Camp: Rogljevo, Serbia / 9 – 20 May
Themes: Building conservation / heritage for development  / interpretation
Application deadline: 30 March

23rd Camp: Gjirokastra, Albania / 9 – 20 September
Themes: Building conservation / heritage management  / interpretation
Application deadline: 10 July

24th Camp: Mitrovica, Kosovo / 9 – 20 September
Themes: Conservation of movable objects / interpretation
Application deadline: 10 July

Izvor: http://chwb.org/albania/news/camps-2015/

Poziv za konferenciju “Savremene nativne stvarnosti”!

Savremene nativne stvarnosti

Poziv za konferenciju

Pozivamo naučnice i naučnike da nam se pridruže na međunarodnoj konferenciji „Savremene nativne stvarnosti“ koja će biti organizovana na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore, 25-27. juna 2015. godine.

Budući da „stvarnosti“ možemo razumjeti kao „osobine i okolnosti koje oblikuju nečiju perspektivu“, radovi mogu doći iz širokog spektra disciplina, uključujući studije kulture i etničke studije, filozofiju, sociologiju, antropologiju, istoriju, vizuelne umjetnosti, književnost, lingvistiku i studije obrazovanja. Pod „savremenim“ podrazumijevamo isključivo fenomene povezane sa nativnim zajednicama nakon prelaska u 21. vijek. Nadamo se da će naučnice i naučnici iz najrazličitijih disciplina sopstvena istraživanja lako moći da uklope u ovu temu.

Želimo da stvorimo upečatljiv mozaik radova, te u obzir mogu doći performansi, predstave, pričanje priča, projekcije vizuelnog materijala, izložbe, kao i poster sesije. Očekujemo učešće nekoliko priznatih naučnika i naučnica i filmskih stvaralaca iz Kanade i SADa, te planiramo događaj na kome bi se umjetnici i naučnice mogli sresti i privremeno zajednički razvijati ideje.

Konferenciju će otvoriti dr Timoti Petete sa University of Central Oklahoma, Edmond, OK, USA, predavanjem Nativna retorika i novi mediji.

Prijava treba da sadrži:

 • apstrakt dužine do 250 riječi (u word formatu)
 • do 10 ključnih riječi
 • biografsku crticu

Prijave treba poslati do 03.04.2015. na adresu dr Marije Krivokapić (marija13a@gmail.com) ili dr Sanje Runtić (sruntic@ffos.hr)

Participacija za konferenciju je 70EUR za predavačko osoblje i 50EUR za studente i studentkinje. Participacija uključuje konferencijski materijal, zbirku apstrakata, konferencijsku večeru, konferencijsku ekskurziju, osvježenje, kao i CD nastupa i zbornik konferencijskih izlaganja.

Participaciju treba platiti do 01. maja 2015. godine. Detalji o bankovnom računu će biti poslati učesnicama i učesnicima nakon roka za registraciju.

Organizacioni odbor:

 • Neil Diamond
 • Dr. Marija Krivokapić
 • Dr. Timothy Petete
 • Dr. Sanja Runtić

Akademski odbor:

 • Dr. Janko Andrijašević, University of Montenegro
 • Dr. Jeanine Belgodere, University of Le Havre, France
 • Dr. Carla Comellini, University of Bologna, Italy
 • Dr. Marija Krivokapić, University of Montenegro
 • Dr. Vesna Lopičić, University of Niš, Serbia
 • Dr. Aleksandra Nikčević-Batrićević, University of Montenegro
 • Dr. Timothy Petete, University of Central Oklahoma, USA
 • Dr. Sanja Runtić, University of Osijek, Croatia

Za više informacija, idite na sajt konferencije: http://www.web.ffos.hr/cir/

glavni_header_en

Contemporary Indigenous Realities

Call for Papers

We invite scholars to join us at the international conference Contemporary Indigenous Realities to be held at the Faculty of Philosophy, Nikšić, University of Montenegro, on June 25-27, 2015.

“Realities,” being “attributes and circumstances that shape one’s perspective,” invite contributions from a variety of disciplines including cultural and ethnic studies, philosophy, sociology, anthropology, history, arts, literature, linguistics, and education. By “contemporary” we mean exclusively turn of the twenty-first century phenomena related to indigenous peoples. We hope that scholars working within this broad range of fields should be able to easily tailor their current research around this topic.

We are interested in creating a vivid mosaic of contributions that would also involve performances, story-telling events, screenings, exhibitions, and poster sessions. We anticipate participation of several renowned scholars and filmmakers from Canada and the USA and are working towards an event at which scholars and artists would meet and temporarily work together towards new ideas.

Dr. Timothy Petete from the University of Central Oklahoma, Edmond, OK, USA, will open the conference addressing Indigenous Rhetorics and New Media.

Abstracts containing up to 250 words (in Word format), up to 10 keywords, and a bio sketch, should be sent by April 3, 2015 to either Dr. Marija Krivokapić at marija13a@gmail.com or Dr. Sanja Runtić at sruntic@ffos.hr.

The conference fee is 70.00 euros for teachers and 50.00 euros for students. It includes conference material with the book of abstracts, conference dinner, conference excursion, refreshments, a CD of performances, and the book of proceedings. The conference fee is to be paid by May 1, 2015. The bank account details will be sent to the authors after the registration deadline.

 • For the Organizing Committee
  Neil Diamond
  Dr. Marija Krivokapić
  Dr. Timothy Petete
  Dr. Sanja Runtić
 • For the Academic Committee
 • Dr. Janko Andrijašević, University of Montenegro
  Dr. Jeanine Belgodere, University of Le Havre, France
  Dr. Carla Comellini, University of Bologna, Italy
  Dr. Marija Krivokapić, University of Montenegro
  Dr. Vesna Lopičić, University of Niš, Serbia
  Dr. Aleksandra Nikčević-Batrićević, University of Montenegro
  Dr. Timothy Petete, University of Central Oklahoma, USA
  Dr. Sanja Runtić, University of Osijek, Croatia

For more information visit: http://www.web.ffos.hr/cir/